ความเป็นส่วนตัวและทางกฎหมาย

ความเป็นส่วนตัวและทางกฎหมาย

ข้อกำหนดสำหรับการใช้งานเว็บไซค์

1. การใช้เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์และเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและประเทศอื่น ๆ ผ่านทางสนธิสัญญาระหว่างประเทศ สิทธิทั้งหมดได้ถูกสงวนไว้แก่บริษัท ยูเอสจี บอรอล บิวล์ดิง โปรดักตส์ พีทีวาย จำกัด, บริษัท ยูเอสจี บอรอล บิวล์ดิง โปรดักตส์ พีทีอี จำกัด, บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด และบริษัทในกลุ่มซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเหล่านั้น (ซึ่งต่อไปเรียกรวมกันว่า "ยูเอสจี บอรอล")

ท่านอาจเก็บบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และพิมพ์สำเนาซึ่งเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ เพื่อการใช้เป็นการส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้า ทั้งนี้ ท่านไม่อาจทำซ้ำ โอน ดัดแปลง แก้ไขหรือเก็บเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ หรือรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ในเว็บไซต์อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของยูเอสจี บอรอล

การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ถูกทำโดยถือความเสี่ยงของท่านเอง ซึ่ง ยูเอสจี บอรอล ไม่ให้การรับรองใด ๆ จากการดาวน์โหลด และขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบไฟล์และข้อมูลที่ถูกดาวน์โหลดโดยซอฟท์แวร์ตรวจจับไวรัส

2. การเชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่นๆ

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ยูเอสจี บอรอล ได้จัดทำลิ๊งสำหรับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากเว็บไซต์นี้ หากท่านทำการเชื่อมโยงดังกล่าว ท่านจะออกจากเว็บไซต์นี้ และถือว่าท่านกระทำการดังกล่าวโดยความเสี่ยงของท่านเอง นอกเสียจากได้แจ้งไว้โดยเฉพาะเจาะจงในเว็บไซต์นี้ ยูเอสจี บอรอล ไม่รับรองเกี่ยวกับเนื้อหาเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ถูกเชื่อมโยง

3. ข้อสงวนสิทธิ์และการจำกัดความรับผิด

ยูเอสจี บอรอล ได้ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อประกันความถูกต้องของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ และไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการตกหล่นใด ๆ ในเนื้อหาเว็บไซต์ ตลอดจน ยูเอสจี บอรอล ไม่รับรองใด ๆ (รวมถึงการนำไปใช้เชิงการค้าและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น) เกี่ยวกับเนื้อหา หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือที่เกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในเว็บไซต์

ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ยูเอสจี บอรอล จะไม่รับผิดในทางใด ๆ ต่อการสูญเสีย หรือความเสียหาย (รวมถึงการสูญเสีย ของการใช้ ข้อมูลดิบ หรือกำไร) ที่ท่านได้รับผ่านการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือการที่ ยูเอสจี บอรอล ไม่ได้ให้บริการเว็บไซต์นี้ ความรับผิด ยูเอสจี บอรอล ต่อการประมาท การผิดสัญญาหรือการขัดต่อกฎหมายใด ๆ ภายใต้หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือการที่ ยูเอสจี บอรอล ไม่ให้บริการเว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน จะจำกัดเพียงการจัดทำสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับยูเอสจี บอรอล เท่านั้น

4. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

ยูเอสจี บอรอล สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว และท่านตกลงที่จะผูกพันโดยข้อกำหนดการใช้งานตามที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ ยูเอสจี บอรอล จะบอกกล่าวไปยังท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจะทำโดยการตีพิมพ์เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ท่านทราบเป็นการเฉพาะ

หากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้ ยูเอสจี บอรอล ขอสงวนสิทธิในการพัก เลิก หรือจำกัดการเข้าถึงมายังเว็บไซต์นี้

5. ผู้ใช้ระหว่างประเทศและกฎหมายที่มีผลใช้บังคั

ยูเอสจี บอรอล ไม่ทำการแสดงออกว่า เว็บไซต์และการใช้เว็บไซต์นี้ เป็นไปตามกฎหมายของเขตอำนาจใด ๆ นอกราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ จะอยู่ในบังคับตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจในท้องที่นั้น ๆ

6. การเชื่อมโยง

หากท่านประสงค์ที่จะทำการเชื่อมโยงเวปไซค์ของท่านมายังเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ที่ได้ระบุในเว็บไซค์

7. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามคุณค่าของความซื่อสัตย์ ยูเอสจี บอรอล ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับยูเอสจี บอรอล เช่น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน โดยยูเอสจี บอรอล ผูกพันโดยกฎหมายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอำนาจซึ่ง ยูเอสจี บอรอล ได้ประกอบการอยู่ ด้วยเหตุนี้ ยูเอสจี บอรอล จึงได้ออกนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกำหนดให้มีการเก็บรวบรวม ใช้และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บโดย ยูเอสจี บอรอล

ยูเอสจี บอรอล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามสมควรและจำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ให้ข้อมูล ตอบคำถาม วิจัยทางการตลาด ปรับปรุงคุณภาพ และติดต่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของ ยูเอสจี บอรอล   

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ยูเอสจี บอรอล อาจเก็บไว้ เช่น:

  • ชื่อ ที่อยู่และรายละเอียดการติดต่อ;
  • วัน เดือน ปีเกิด;
  • รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการระหว่างท่านและยูเอสจี บอรอล;
  • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฎในเว็ปไซค์ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาข้างต้น

7.2 ยูเอสจี บอรอล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ยูเอสจี บอรอล ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงตามสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ ยูเอสจี บอรอล อาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจากแหล่งอื่น ผ่านทาง:

  • ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ซึ่ง ยูเอสจี บอรอล มอบหมายให้ทำหน้าที่ให้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและให้บริการสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ให้แก่ท่านในนามของยูเอสจี บอรอล;
  • ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นต้น

7.3 ยูเอสจี บอรอล ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ตามปกติแล้ว ยูเอสจี บอรอล เก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้วัตถุประสงค์ของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และที่ถูกใช้เพื่อตอบคำถามต่าง ๆ โดยยูเอสจี บอรอล อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของ ยูเอสจี บอรอล หรือข้อเสนอต่างๆ ซึ่งถูกจัดทำโดย ยูเอสจี บอรอล หรือผ่านทางพันธมิตรทางธุรกิจ หรือคู่ค้า ซึ่งยูเอสจี บอรอล ไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ ยูเอสจี บอรอล จะเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เว้นเสียแต่เป็นหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

7.4ยูเอสจี บอรอล เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ยูเอสจี บอรอล เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ณ สถานที่ของตนเอง หรือสถานที่ของผู้ให้บริการ โดย ยูเอสจี บอรอล จะดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้ในทางที่ผิด หรือมิให้สูญหาย เมื่อใดที่ข้อมูลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เป็นที่ต้องการ ทาง ยูเอสจี บอรอล จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำลาย หรือตัดการเชื่อมโยงข้อมูล นั้น

7.5 การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ทันสมัย

เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึง หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ ยูเอสจี บอรอล ถือไว้ให้ทันสมัย ซึ่งสามารถทำได้โดยการติดต่อ ยูเอสจี บอรอล เป็นหนังสือหรือผ่านช่องทางที่ยูเอสจี บอรอล กำหนดไว้ในเว็บไซค์ โดยยูเอสจี บอรอล อาจจำเป็นที่จะตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนที่จะดำเนินการตามที่ร้องขอ และอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว

7.6 การร้องเรียนหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือท่านพบหรือเชื่อว่า ยูเอสจี บอรอล ได้ฝ่าฝืนข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านไมว่าทางใด ท่านสามารถทำการติดต่อหรือแจ้งร้องเรียนไปยัง ยูเอสจี บอรอล (ดูรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง) ซึ่งทาง ยูเอสจี บอรอล จะดำเนินการในทันทีเมื่อได้รับการร้องเรียนนั้น

7.7 รายละเอียดการติดต่อ ยูเอสจี บอรอล

กรุณาติดต่อ ยูเอสจี บอรอล เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล มายัง:

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด  

แผนก สื่อสารการตลาด

เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท์ 02 555 0000

7.8 การปรับปรุงนโยบายหรือข้อกำหนดให้ทันสมัย

นโยบายหรือข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสม และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในหน้านี้