สถานพยาบาล

แนะนำระบบ

การออกแบบผนังและฝ้าเพดานสำหรับโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา บริษัทสยามยิปซัม มีเจตนารมณ์ในการแนะแนวทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้านสุขภาพ ให้ทราบถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกำหนด หรือกฎหมายต่างๆ หรือ ปัจจัยในด้านสุขอนามัยต่างๆ เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ยิปซัม อย่างเหมาะสม และคุ้มค่าที่สุด โดยแยกตามลักษณะการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ระบบผนัง ระบบฝ้าเพดาน การเก็บความเรียบร้อยของทั้งผนังและฝ้าเพดาน รวมถึง วิธีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ยิปซัม ตามมาตรฐานของบริษัทฯ

แนวทางในการออกแบบคุณสมบัติในการกั้นเสียง และดูดซับเสียง จำเป็นต้องออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละบริเวณ เพราะหากไม่พิจารณาให้รอบคอบตั้งแต่ขึ้นตอนการออกแบบแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางด้านเสียงได้ อีกทั้งการแก้ไขในภายหลัง มักจะทำได้ยาก มีข้อจำกัด และมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการออกแบบที่เหมาะสมตั้งแต่ต้น

สำหรับคุณสมบัติในการป้องกันไฟ มีความสำคัญในด้านและความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในอาคาร ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ระบบในคู่มือฉบับนี้จะอ้างอิงถึงมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ผนังและฝ้าเพดานทุกระบบที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้ ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนด และกฎหมายควบคุมอาคาร ที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเพลิงไหม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหน่วงเวลาในการลามของเพลิง จากห้องที่เป็นต้นเพลิงไปยังบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคาร สามารถอพยพไปยังบริเวณที่ปลอดภัยได้ทัน

การออกแบบเพื่อสุขอนามัยของแพทย์ ผู้ป่วย หรือผู้ใช้สถานที่ จำเป็นต้องคำนึงถึงระบบปลอดเชื้อ รวมถึงการป้องกันรับสีต่างๆที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย