Việt Nam, ngôn ngữ tiếng việt
Dự án tiêu biểu:

Liên lạc với USG Boral