Ban Lãnh đạo

...
Frederic De Rougemont, Tổng Giám đốc Điều hành tập đoàn USG Boral

...
Joe Holmes, Giám đốc Điều hành tập đoàn USG Boral

...
Paul Monzella, Giám đốc Tài chính tập đoàn USG Boral

...
Tony Charnock, Phó Tổng Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương

...
Dan Casey, Phó Tổng Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á & Trung Đông

...
Jenny Ooi, Phó Tổng Giám đốc Nhân sự